Home » Sadovnichii et al. 2012

Study of early universe extreme phenomena on Lomonosov space mission

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Bengin, A. Y. Drozdov, G. K. Garipov, N. N. Kalmykov, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. S. Morozenko, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, N. N. Veden’kin, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, G. F. Smoot, B. Grossan, I. Park, J. Lee, G. Na, Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. Russell, A. Runov, D. Turner, R. Strangeway, R. Caron, C. Russell, S. Biktemerova, A. Grinyuk, D. Naumov, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, (2012), Study of early universe extreme phenomena on Lomonosov space mission, Journal Of Cosmology, 18

Authors (sorted by name)

Amelushkin Angelopoulos Bengin Biktemerova Bogomolov Caron Drozdov Garipov Gorbovskoy Grinyuk Grossan Kalmykov Khrenov Klimov Lee Lipunov Martinez Morozenko Na Naumov Panasyuk Park Petrov Runov Russell Sadovnichii Salazar Sharakin Shirokov Shprits Smoot Strangeway Svertilov Tkachenko Tkachev Turner Vedenkin Yashin

Journal / Conference

Journal Of Cosmology

Bibtex

@article{Sadovnichii-2012-2736,
author = {Sadovnichii, V.A. and Panasyuk, M.I. and Amelushkin, A.M. and Bogomolov, V.V. and Bengin, V.V. and Drozdov, A.Yu and Garipov, G.K. and Kalmykov, N.N. and Klimov, P.A. and Khrenov, B.A. and Morozenko, V.S. and Petrov, V.L. and Sharakin, S.A. and Shirokov, A.V. and Svertilov, S.I. and Veden’kin, N.N. and Yashin, I.V. and Gorbovskoy, E.S. and Lipunov, V.M. and Smoot, G.F. and Grossan, B. and Park, I. and Lee, J. and Na, G. and Shprits, Y. and Angelopoulos, V. and Russell, C. and Runov, A. and Turner, D. and Strangeway, R. and Caron, R. and Russell, C. and Biktemerova, S. and Grinyuk, A. and Naumov, D. and Tkachev, L. and Tkachenko, A. and Martinez, O. and Salazar, H.},
title = {Study of early universe extreme phenomena on Lomonosov space mission},
year = {2012},
journal = {Journal of cosmology},
volume = {18},
number = {},
page = {pp. 7999–8027},
doi = {},
note = {}
}