Home » Bengin

2013

Sadovnichiy V. A., A. M. Amelyushkin, V. Angelopoulos, V. V. Bengin, V. V. Bogomolov, G. K. Garipov, E. S. Gorbovskoy, B. Grossan, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, J. Lee, V. M. Lipunov, G. W. Na, M. I. Panasyuk, I. H. Park, V. L. Petrov, C. T. Russell, S. I. Svertilov, E. A. Sigaeva, G. F. Smoot, Y. Shprits, N. N. Vedenkin, I. V. Yashin, (2013), Space experiments aboard the Lomonosov MSU satellite, Cosmic Research, 51, 427–433, doi:10.1134/S0010952513060063

2012

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Bengin, A. Y. Drozdov, G. K. Garipov, N. N. Kalmykov, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. S. Morozenko, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, N. N. Veden’kin, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, G. F. Smoot, B. Grossan, I. Park, J. Lee, G. Na, Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. Russell, A. Runov, D. Turner, R. Strangeway, R. Caron, C. Russell, S. Biktemerova, A. Grinyuk, D. Naumov, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, (2012), Study of early universe extreme phenomena on Lomonosov space mission, Journal Of Cosmology, 18