Home » Svertilov

2017

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelyushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Benghin, G. K. Garipov, V. V. Kalegaev, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, M. Y. Zotov, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, I. H. Park, J. Lee, S. Jeong, M. B. Kim, H. M. Jeong, Y. Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. T. Russell, A. Runov, D. Turner, R. J. Strangeway, R. Caron, S. Biktemerova, A. Grinyuk, M. Lavrova, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, E. Ponce, (2017), “Lomonosov” Satellite—Space Observatory to Study Extreme Phenomena in Space, Space Science Reviews, 212, 1705–1738, doi:10.1007/s11214-017-0425-x

2013

Amelushkin A. M., V. V. Bogomolov, V. V. Benghin, G. K. Garipov, E. S. Gorbovskoy, B. Grossan, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, J. Lee, V. M. Lipunov, G. Na, M. I. Panasyuk, I. H. Park, V. L. Petrov, G. F. Smoot, S. I. Svertilov, Y. Shprits, N. N. Vedenkin, I. V. Yashin, (2013), Space experiments on-board of lomonosov mission to study gamma-ray bursts and UHECRS, Eas Publications Series, 61, 545-552, doi:10.1051/eas/1361088

Sadovnichiy V. A., A. M. Amelyushkin, V. Angelopoulos, V. V. Bengin, V. V. Bogomolov, G. K. Garipov, E. S. Gorbovskoy, B. Grossan, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, J. Lee, V. M. Lipunov, G. W. Na, M. I. Panasyuk, I. H. Park, V. L. Petrov, C. T. Russell, S. I. Svertilov, E. A. Sigaeva, G. F. Smoot, Y. Shprits, N. N. Vedenkin, I. V. Yashin, (2013), Space experiments aboard the Lomonosov MSU satellite, Cosmic Research, 51, 427–433, doi:10.1134/S0010952513060063

2012

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Bengin, A. Y. Drozdov, G. K. Garipov, N. N. Kalmykov, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. S. Morozenko, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, N. N. Veden’kin, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, G. F. Smoot, B. Grossan, I. Park, J. Lee, G. Na, Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. Russell, A. Runov, D. Turner, R. Strangeway, R. Caron, C. Russell, S. Biktemerova, A. Grinyuk, D. Naumov, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, (2012), Study of early universe extreme phenomena on Lomonosov space mission, Journal Of Cosmology, 18