Home » Caron

2018

Shprits Y. Y., V. Angelopoulos, C. T. Russell, R. J. Strangeway, A. Runov, D. Turner, R. Caron, P. Cruce, D. Leneman, I. Michaelis, V. Petrov, M. Panasyuk, I. Yashin, A. Drozdov, C. L. Russell, V. Kalegaev, I. Nazarkov, J. H. Clemmons, (2018), Scientific Objectives of Electron Losses and Fields INvestigation Onboard Lomonosov Satellite, Space Science Reviews, 214, 25, doi:10.1007/s11214-017-0455-4

Shprits Y., R. J. Strangeway, C. T. Russell, I. Michaelis, I. Yashin, V. Kalegaev, I. Nazarkov, V. Angelopoulos, J. Clemmons, P. Cruce, A. Kellerman, V. Petrov, A. Drozdov, D. Turner, M. Panasyuk, R. Caron, C. Russell, A. Runov, (2018), Observations of the trapped and precipitating ionizing radiation from the LEO orbit, 42nd Cospar Scientific Assembly, PRBEM.2-9-18

Shprits Y., V. Angelopoulos, C. Russell, R. Strangeway, A. Runov, D. Turner, R. Caron, P. Cruce, C. Russell, V. Petrov, M. Panasyuk, I. Yashin, A. Drozdov, A. Kellerman, V. Kalegaev, I. Nazarkov, J. Clemmons, I. Michaelis, (2018), Observations of the trapped and precipitating ionizing radiation from the LEO orbit, EGU General Assembly 2018, EGU General Assembly Conference Abstracts, 7312

2017

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelyushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Benghin, G. K. Garipov, V. V. Kalegaev, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, M. Y. Zotov, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, I. H. Park, J. Lee, S. Jeong, M. B. Kim, H. M. Jeong, Y. Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. T. Russell, A. Runov, D. Turner, R. J. Strangeway, R. Caron, S. Biktemerova, A. Grinyuk, M. Lavrova, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, E. Ponce, (2017), “Lomonosov” Satellite—Space Observatory to Study Extreme Phenomena in Space, Space Science Reviews, 212, 1705–1738, doi:10.1007/s11214-017-0425-x

2012

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Bengin, A. Y. Drozdov, G. K. Garipov, N. N. Kalmykov, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. S. Morozenko, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, N. N. Veden’kin, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, G. F. Smoot, B. Grossan, I. Park, J. Lee, G. Na, Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. Russell, A. Runov, D. Turner, R. Strangeway, R. Caron, C. Russell, S. Biktemerova, A. Grinyuk, D. Naumov, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, (2012), Study of early universe extreme phenomena on Lomonosov space mission, Journal Of Cosmology, 18