Home » Strangeway

2018

Shprits Y., V. Angelopoulos, C. Russell, R. Strangeway, A. Runov, D. Turner, R. Caron, P. Cruce, C. Russell, V. Petrov, M. Panasyuk, I. Yashin, A. Drozdov, A. Kellerman, V. Kalegaev, I. Nazarkov, J. Clemmons, I. Michaelis, (2018), Observations of the trapped and precipitating ionizing radiation from the LEO orbit, EGU General Assembly 2018, EGU General Assembly Conference Abstracts, 7312

Shprits Y. Y., V. Angelopoulos, C. T. Russell, R. J. Strangeway, A. Runov, D. Turner, R. Caron, P. Cruce, D. Leneman, I. Michaelis, V. Petrov, M. Panasyuk, I. Yashin, A. Drozdov, C. L. Russell, V. Kalegaev, I. Nazarkov, J. H. Clemmons, (2018), Scientific Objectives of Electron Losses and Fields INvestigation Onboard Lomonosov Satellite, Space Science Reviews, 214, 25, doi:10.1007/s11214-017-0455-4

Shprits Y., R. J. Strangeway, C. T. Russell, I. Michaelis, I. Yashin, V. Kalegaev, I. Nazarkov, V. Angelopoulos, J. Clemmons, P. Cruce, A. Kellerman, V. Petrov, A. Drozdov, D. Turner, M. Panasyuk, R. Caron, C. Russell, A. Runov, (2018), Observations of the trapped and precipitating ionizing radiation from the LEO orbit, 42nd Cospar Scientific Assembly, PRBEM.2-9-18

2017

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelyushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Benghin, G. K. Garipov, V. V. Kalegaev, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, M. Y. Zotov, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, I. H. Park, J. Lee, S. Jeong, M. B. Kim, H. M. Jeong, Y. Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. T. Russell, A. Runov, D. Turner, R. J. Strangeway, R. Caron, S. Biktemerova, A. Grinyuk, M. Lavrova, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, E. Ponce, (2017), “Lomonosov” Satellite—Space Observatory to Study Extreme Phenomena in Space, Space Science Reviews, 212, 1705–1738, doi:10.1007/s11214-017-0425-x

2012

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Bengin, A. Y. Drozdov, G. K. Garipov, N. N. Kalmykov, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. S. Morozenko, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, N. N. Veden’kin, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, G. F. Smoot, B. Grossan, I. Park, J. Lee, G. Na, Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. Russell, A. Runov, D. Turner, R. Strangeway, R. Caron, C. Russell, S. Biktemerova, A. Grinyuk, D. Naumov, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, (2012), Study of early universe extreme phenomena on Lomonosov space mission, Journal Of Cosmology, 18

2006

Bortnik J., R. M. Thorne, T. P. O’Brien, J. C. Green, R. J. Strangeway, Y. Y. Shprits, D. N. Baker, (2006), Observation of two distinct, rapid loss mechanisms during the 20 November 2003 radiation belt dropout event, J. Geophys. Res. [Space Physics], 111, doi:10.1029/2006JA011802