Home » Amelushkin et al. 2013

Space experiments on-board of lomonosov mission to study gamma-ray bursts and UHECRS

Amelushkin A. M., V. V. Bogomolov, V. V. Benghin, G. K. Garipov, E. S. Gorbovskoy, B. Grossan, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, J. Lee, V. M. Lipunov, G. Na, M. I. Panasyuk, I. H. Park, V. L. Petrov, G. F. Smoot, S. I. Svertilov, Y. Shprits, N. N. Vedenkin, I. V. Yashin, (2013), Space experiments on-board of lomonosov mission to study gamma-ray bursts and UHECRS, Eas Publications Series, 61, 545-552, doi:10.1051/eas/1361088

Authors (sorted by name)

Amelushkin Benghin Bogomolov Garipov Gorbovskoy Grossan Khrenov Klimov Lee Lipunov Na Panasyuk Park Petrov Shprits Smoot Svertilov Vedenkin Yashin

Journal / Conference

EAS Publications Series

Bibtex

@article{ refId0,
	author = {Amelushkin, A.M. and Bogomolov, V.V. and Benghin, V.V. and {Garipov, G.K.} and {Gorbovskoy, E.S.} and Grossan, B.  and {Klimov, P.A.} and {Khrenov, B.A.} and  Lee, J.  and {Lipunov, V.M.} and Na, G. and {Panasyuk, M.I.} and {Park, I.H.} and {Petrov, V.L.} and {Smoot, G.F.} and {Svertilov, S.I.} and Shprits, Yu. and {Vedenkin, N.N.} and {Yashin, I.V.}},
	title = {Space experiments on-board of lomonosov mission to study gamma-ray bursts and UHECRS},
	DOI= "10.1051/eas/1361088",
	url= "https://doi.org/10.1051/eas/1361088",
	journal = {EAS Publications Series},
	year = 2013,
	volume = 61,
	pages = "545-552",
}