Home » Zhelavskaya et al. 2016

NURD: Neural-network-based Upper-hybrid Resonance Determination algorithm

Zhelavskaya I., M. Spasojevic, Y. Shprits, W. Kurth, (2016), NURD: Neural-network-based Upper-hybrid Resonance Determination algorithm, GEM Summer Workshop 2016

Authors (sorted by name)

Kurth Shprits Spasojevic Zhelavskaya

Journal / Conference

GEM Summer Workshop 2016

Bibtex

@inproceeding{zhelavskaya-et-al-2016,
author = {Zhelavskaya, I. and Spasojevic, M. and Shprits, Y. and Kurth, W.},
year = {2016},
title = {NURD: Neural-network-based Upper-hybrid Resonance Determination algorithm},
booktitle ={2016 GEM workshop, Santa Fe, NM}
    
}