Home » Kryzhanovskiy

2015

Kryzhanovskiy V., I. Zhelavskaya, (2015), Double-Layer Vector Perceptron for Binary Patterns Recognition, Springer International Publishing, 978-3-319-09903-3