Home » Amelyushkin

2017

Sadovnichii V. A., M. I. Panasyuk, A. M. Amelyushkin, V. V. Bogomolov, V. V. Benghin, G. K. Garipov, V. V. Kalegaev, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, V. L. Petrov, S. A. Sharakin, A. V. Shirokov, S. I. Svertilov, M. Y. Zotov, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, I. H. Park, J. Lee, S. Jeong, M. B. Kim, H. M. Jeong, Y. Y. Shprits, V. Angelopoulos, C. T. Russell, A. Runov, D. Turner, R. J. Strangeway, R. Caron, S. Biktemerova, A. Grinyuk, M. Lavrova, L. Tkachev, A. Tkachenko, O. Martinez, H. Salazar, E. Ponce, (2017), “Lomonosov” Satellite—Space Observatory to Study Extreme Phenomena in Space, Space Science Reviews, 212, 1705–1738, doi:10.1007/s11214-017-0425-x

2013

Sadovnichiy V. A., A. M. Amelyushkin, V. Angelopoulos, V. V. Bengin, V. V. Bogomolov, G. K. Garipov, E. S. Gorbovskoy, B. Grossan, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, J. Lee, V. M. Lipunov, G. W. Na, M. I. Panasyuk, I. H. Park, V. L. Petrov, C. T. Russell, S. I. Svertilov, E. A. Sigaeva, G. F. Smoot, Y. Shprits, N. N. Vedenkin, I. V. Yashin, (2013), Space experiments aboard the Lomonosov MSU satellite, Cosmic Research, 51, 427–433, doi:10.1134/S0010952513060063